Представяне

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ТОЛЕРАНТНОСТ“

Сдружение “Толерантност” е учредено през 2001 година с участието на 50 български общини. През годините сдружението отстоява принципите на свободата, демокрацията и либерализма. За 17 години значително се увеличава броят на членуващите в него общини, като днес се нарежда на второ място по национална значимост.

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, създадено на основание на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То е отделно от членовете си и функционира на принципите на доброволност и равнопоставеност.

Мисията и целта на сдружението са насочени към подпомагане на малките и средно големите общини в полза на гражданите и гражданското общество.

Сдружение Толерантност осъществява дейност в обществена полза, насочена приоритетно към:

 1. Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданско общество, образованието, науката, култура в българските общини.
 2. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.
 3. Защита на човешките права и свободи. Подпомага различните етнически, религиозни и културни общности да отстояват и популяризират своите традиции на принципа на единство в многообразието. Популяризира българския етнически модел като възможен път за мултикултурна, обединена Европа – общ дом на прогресивни, интелигентни и толерантни граждани, познаващи и уважаващи правата и свободите на различните народи, етноси и култури в Европейския съюз.
 4. Насърчава мерки по опазване на околната среда и развитието на екоземеделието и екотуризма на в българските общини.
 5. Посредничи на своите членове при осъществяването на международни контакти с градове, региони и организации, споделящи принципите на либерализма от други страни.
 6. Подпомага общините при контактите им с органи и институции на местно, национално и европейско ниво.
 7. Осъществява на стратегическо планиране и създаване на териториално-организационна основа, инфраструктурна и ресурсна осигуреност за провеждане на регионална и местна бизнес и социална политика.
 8. Подпомага частните инициативи на гражданите за започване и развиване малки и средни предприятия, както в областта на иновативните технологии, така и такива, които запазват и налагат традиционни за съответните региони марки, продукти и производства.
 9. Съдейства и участва в разработването, създаването и внедряването на съвременни, европейски системи, модели и практики за управление в общинските администрации.
 10. Подпомага дигитализацията и въвеждането на максимален брой електронни услуги за гражданите от местните и националните администрации.
 11. Организира и координира изпълнението на мероприятия по образованието, култура, здравеопазване, спорт както за младежи, жени така и за лица в неравностойно положение.

Разпространява и стимулира свободния обмен на идеи и информация в областта на местното самоуправление, организира симпозиуми, семинари, курсове и други обществени форми на общуване и контакти. Инициира, координира и управлява реализирането на общински, регионални, национални, трансгранични и международни проекти за подобряване на инфраструктурата, развитие на икономиката, земеделието, човешките ресурси, опазването на околната среда, повишаване на образованието и други.