Сдружение Толерантност – член на Конвента на кметовете Печат

 

„Поддържащи структури на Споразумението” са европейски, национални и регионални мрежи и асоциации на местни власти, които чрез лобиране, комуникация и работа в мрежа насърчават инициативата на Споразумението на кметовете и подкрепят отговорностите на подписалите го страни.

Поддържащи структури на Споразумението с експертни познания относно регулаторната, законодателната и финансовата рамка, в която оперират - на национално, регионално или Европейско ниво – и са идеално поставени, с оглед предоставяне на съобразени съвети на подписалите Споразумението и идентифициране на взаимодействията със съществуващите инициативи. Те са особено важни партньори на Бюрото на споразумението на кметовете, особено като се има предвид способността им да адаптират целите и посланията на Споразумението по най-реалистичен начин и на реални основания.